Študentské organizácie

Študentské informačné a poradenské centrum (ŠIPC) plní úlohu primárneho kontaktného informačného a poradenského strediska. Je sprostredkovateľom medzi študentskou akademickou obcou a riadiacimi štruktúrami univerzity a fakúlt a funguje pod patronátom Rektorátu TUKE. Výhodou takéhoto centra je vzájomná veková a záujmová blízkosť študenta-poradcu a študenta-klienta a priama nadväznosť na odborníkov v danej oblasti.
ŠIPC poskytuje informácie a poradenské služby:
– uchádzačom o štúdium na TUKE
– študentom TUKE
– absolventom TUKE
– zahraničným študentom TUKE
Bližšie informácie tu

BEST medzinárodná apolitická študentská a nezisková organizácia, ktorá funguje pri Technickej univerzite v Košiciach od roku 1994.
Bližšie informácie tu

AISEC – medzinárodná študentmi riadená organizácia s pobočkou v Košiciach
Bližšie informácie tu

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je medzinárodné združenie, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Lokálne centrum sa nachádza na Technickej univerzite v Košiciach.
Bližšie informácie tu