Fakulty

Fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii (FBERG) sa pýši dlhoročnou baníckou tradíciou a tradíciou vysokého školstva datujúceho sa od roku 1762, ktoré sú medzinárodne akceptované v Deklarácii pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.

FBERG má vyprofilované vzdelávanie tak v tradičných baníckych disciplínach, ako aj v atraktívnych a žiadaných študijných programoch pôsobiacich v oblastiach geodézie, geografických informačných systémov, geológie, geotechnológií, environmentálnych technológií, získavania a spracovania surovín, informatizácie a riadenia procesov, priemyselnej logistiky, manažérstva zemských zdrojov, využívania alternatívnych zdrojov energie, záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej techniky, ale aj v rozvoji geoturizmu.

FBERG kladie akcent aj na mimoškolské aktivity svojich študentov, organizuje imatrikulácie, exkurzie, umožňuje študentom zapájať sa do športových aktivít, zúčastňovať sa tradičných „Salamandrových dní“, „Skokov cez kožu“ v rámci každoročne konaného baníckeho plesu „Barbory“, či pracovať v študentských kluboch, ktoré pripravujú rôzne podujatia pre študentov FBERG.


Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE sa komplexne orientuje na problematiku výroby a spracovávania kovových a nekovových materiálov – tým je jedinečná v SR. Absolventi sa stávajú technológmi, technickými manažérmi, pracujú vo výrobných a obchodných spoločnostiach, projekčných a výskumných organizáciách.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach nadväzuje na dlhoročné pôsobenie Hutníckej fakulty, ktorá zmenila svoj názov od 1. 7. 2017. V roku 2017 oslavuje 65. výročie svojho založenia a svojou dlhoročnou tradíciou vo vzdelávaní, vede, výskume a zahraničných vzťahoch patrí medzi stabilné fakulty na Slovensku. Tak sa podarila obnova hutníckeho vysokoškolského vzdelávania na Slovensku po 33 rokoch od ukončenia činnosti 157 ročnej Banskej akadémie v Banskej Štiavnici v roku 1919. Hutnícka fakulta je jedinou hutníckou fakultou na Slovensku a v rankingu technických fakúlt na Slovensku sa umiestnila na 4. mieste.

Na fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie je možné študovať v 5 bakalárskych, 8 inžinierskych a 6 doktorandských študijných programoch. http://web.tuke.sk/hf/


Strojnícka fakulta

Strojnícka fakulta je jednou z troch zakladajúcich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach. Počas uplynulých rokov sa vypracovala na uznávanú vedecko-výchovnú inštitúciu doma i v zahraničí.

22 študijných programov Strojníckej fakulty patrí do TOP 100 najperspektívnejších študijných programov v Slovenskej republike, z ktorých je najväčšie uplatnenie absolventov v praxi! Údaj vznikol na základe prieskumu národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. V 90% študijných programov SjF TUKE môžu študenti získať „odborové“ motivačné štipendium.

Strojnícka fakulta ponúka štúdium v jedinečných študijných programoch s podporou najnovších informačných technológií a nástrojov počítačovej podpory v konštrukcii a v technologickej príprave výroby. Fakulta má špičkové vybavenie laboratórií, posluchární a počítačových učební s najmodernejším softvérovým vybavením a využitím high-tech technológií. V bakalárskom stupni štúdia je zahrnutá výučba cudzích jazykov. Prepojenie teoretických poznatkov s praxou je zabezpečené formou odborných praxí a exkurzií v strojárskych podnikoch a automobilkách. Ponúkame možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných univerzitách, ubytovanie v študentských domovoch s možnosťou stravovania a športových aktivít.


Fakulta elektrotechniky a informatiky

Dnešná Fakulta vznikla 21. júla 1969 ako fakulta s pôvodným názvom Elektrotechnická fakulta Vysokej školy technickej v Košiciach. S účinnosťou od 15. apríla roku 1994 nesie Elektrotechnická fakulta svoje nové meno, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Hlavným poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na báze tvorivého vedeckého bádania najmä v takých oblastiach výskumu ako sú informatické vedy, kybernetika a umelá inteligencia, telekomunikácie, elektronika, elektrotechnika, automobilová elektronika a elektroenergetika. Tieto činnosti zabezpečuje 157 vysokoškolských učiteľov, z toho 29 profesorov, 35 docentov, 89 odborných asistentov a 4 výskumní pracovníci. Dodnes fakulta vychovala viac než 14 000 absolventov. Fakulta poskytuje vo všetkých svojich študijných programoch odborové štipendiá.


Stavebná fakulta

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola založená v roku 1976. Za 38 rokov fungovania fakulty jej brány opustilo viac ako 7 300 absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia, ktorí pôsobia na rozličných postoch ako stavbyvedúci, manažéri, generálni riaditelia, úspešní projektanti, vedecko-výskumní a pedagogickí pracovníci.

Fakulta realizuje vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v študijných odboroch Pozemné stavby a architektúra, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Realizácia dopravných stavieb, Technológia a manažment v stavebníctve a Stavby s environmentálnym určením.

Hlavným poslaním Stavebnej fakulty je zhromažďovať, rozvíjať a šíriť poznatky a výsledky vedy a techniky, a tým napomáhať vedeckému a technologickému rozvoju stavebníctva v záujme udržateľnej budúcnosti a kvality života. Toto poslanie fakulty je napĺňané profesionálnou pedagogickou a vedecko-výskumnou činnosťou v laboratórnych centrách excelentnosti.


Fakulta výrobných technológií

Fakulta výrobných technológií je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ktorá patrí medzi popredné vysokoškolské inštitúcie v Slovenskej republike. Fakultu tvorí 8 katedier a 3 ústavy.

Fakulta je nositeľka mnohých národných a medzinárodných projektov, do ktorých sú aktívne zapojení aj študenti. Výrazný úspech zaznamenala napr. v hodnotení ARRA (5. miesto), ako aj získaním prestížneho ocenenia za rok 2015 „osobnosť roka v oblasti technológií“. Po minulé roky bola fakulta a jej členovia ocenení viacerými významnými oceneniami, medzi ktoré patria „študentská osobnosť SR“ a „cena Samuela Mikovíniho“, ktoré udeľuje MŠ SR. Fakulta vychováva absolventov plne pripravených pre budúce zamestnanie o čom svedčí aj ich 99,09% úspešnosť uplatnenia sa v praxi.

Študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, Národný štipendijný program SR (NŠP) a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.

Snahou fakulty výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove je pripraviť svojich poslucháčov pre podmienky priemyslu čo najlepšie a preto sa aktívne zapojila do národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. V rámci realizácie projektu na fakulte boli vybudované moderné výučbové centrá, do fakultnej knižnice boli získané nové tituly domácej a zahraničnej literatúry pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu.

Fakulta výrobných technológií bola zaradená na 2. miesto spomedzi 143 fakúlt na Slovensku z hľadiska perspektívnosti a relevantnosti študijných programov pre potreby praxe.

V súčasnosti FVT štartuje spoluprácu v projekte SPICE (Student Programme of Integrated Company Education), spoločného projektu Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky a národného rozvojového projektu AZU.sk.


Ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach už viac ako 20 rokov poskytuje vzdelanie v odbore financie, bankovníctvo a investovanie a v odbore verejná správa a regionálny rozvoj. Jej absolventi prispievajú k profesionalizácii finančného a bankového sektora ako aj verejnej správy na Slovensku. Poslaním fakulty je rozvíjať poznanie a poskytovať vysoko kvalitné a profesionálne vzdelávanie v oblasti ekonomických vied, prispievať k rozvoju spoločnosti a formovaniu regionálnej ekonomiky prostredníctvom poskytovania výskumných a konzultačných činností, ďalšieho vzdelávania a služieb pre miestnu a regionálnu komunitu. Ekonomická fakulta sa snaží byť vyhľadávanou fakultou, ktorá vzdeláva v duchu demokracie a humanizmu, vedie študentov k tolerancii a k schopnosti kritického a tvorivého myslenia, vytvára podmienky pre slobodné vedecké bádanie a šírenie poznatkov, systematicky sa zapája do medzinárodnej spolupráce.

Na fakulte v súčasnosti študuje viac ako 1000 študentov v dennej a externej forme. Štúdium je plne akreditované vo všetkých troch stupňoch ponúkaných programov. Po absolvovaní troch rokov bakalárskeho štúdia majú študenti možnosť získať titul bakalár (Bc.) alebo absolvovaním dvojročného inžinierskeho štúdia získať titul inžinier (Ing.). V treťom stupni fakulta poskytuje doktorandské štúdium v odbore financie a priestorová a regionálna ekonómia. Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach je známa ako progresívna fakulta s dôrazom na kvalitu vzdelávania, priateľské prostredie, so širokou ponukou mobilít pre študentov a orientáciou na cudzie jazyky. V rebríčku agentúry ARRA (http://www.arra.sk) je dlhodobo na 1. mieste v hodnotení fakúlt ekonomického zamerania na Slovensku.


Fakulta umení

Fakulta umení TUKE za 15 rokov svojej existencie sa významne zviditeľnila svojou umelec-kou, ale aj vedeckou činnosťou nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Pedagogické zastrešenie fakulty odborníkmi z každej zo spomínaných oblastí pripravujú živnú bázu pre rozlet každého nadaného uchádzača o štúdium na fakulte.

Hlavným cieľom je pripraviť absolventov na to, aby popri svojej odbornej umeleckej činnosti, boli neustále iniciátormi kultúrneho a umeleckého života v spoločnosti a aby sa stali kreatívnym impulzom aj pre svoje okolie.


Letecká fakulta

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená v roku 2005. Napriek zdanlivo krátkej dobe existencie má dlhoročné skúsenosti v príprave pilotov a leteckých špecialistov a to nielen civilných, ale aj vojenských. Letecká fakulta sa hlási k tradícii Vojenskej leteckej akadémie gen. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, ktorá zabezpečovala vzdelávanie pilotov a leteckého technického personálu vyše 30 rokov.

Hlavným poslaním Leteckej fakulty je prispievať k plneniu poslania Technickej univerzity najmä v oblasti leteckej techniky, letectva a kozmonautiky. Najdôležitejšou súčasťou jej poslania je poskytovať, organizovať a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie v oblasti leteckého strojárstva, leteckej elektrotechniky, konštrukcie, opráv a prevádzky leteckej techniky, riadenia a zabezpečenia leteckej dopravy a s nimi súvisiacej problematiky. Letecká fakulta získala osvedčenie Leteckého/Dopravného úradu Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na poskytovanie teoretickej prípravy v rámci výcviku pilotov, pracovníkov riadenia letovej prevádzky a osvedčenie „Organizácia pre výcvik údržby podľa ČASŤ 147“, ktoré ju oprávňuje pripravovať letecký technický personál podľa požiadaviek leteckej legislatívy Európskej únie, čo výrazne rozširuje možnosti uplatnenia jej absolventov aj v zahraničí.

Letecká fakulta poskytuje letecké vysokoškolské vzdelávanie v jeho všetkých troch stupňoch – bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom, v dennej aj externej forme štúdia.