O štúdiu

Technická Univerzita v Košiciach je verejnou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelanie v technologickej aj ekonomickej oblasti vo vysokoškolskom aj postgraduálnom stupni pre domácich aj zahraničných študentov. Na základe princípov Bolonskej deklarácie poskytuje vyššie vzdelanie pre zahraničných študentov v anglickom jazyku v niektorých študijných programoch na troch úrovniach:

Bakalársky študijný program ako prvý stupeň štúdia trvá minimálne tri a zvyčajne štyri roky (v prípade architektúry, výtvarného umenia a dizajnu).

Inžiniersky a magisterský študijný program ako druhý stupeň štúdia trvá dva roky, takže celková štandardná dĺžka štúdia vzhľadom k prvému a nasledujúcemu druhému študijnému stupňu v rovnakej alebo príbuznej oblasti je spolu minimálne päť rokov. Základnou podmienkou pre pokračovanie na druhej úrovni štúdia je absolvovanie prvého stupňa.

Doktorandský študijný program ako tretí stupeň štúdia trvá minimálne tri roky v internej forme a zvyčajne štyri roky v externej forme. Základnou podmienkou pre pokračovanie na PhD štúdiu je absolvovanie druhého stupňa univerzitného štúdia. Všetky študijné stupne musia byť akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej Republiky.

Vzdelávací proces zahŕňa rôzne formy výuky ako prednášky, semináre, cvičenia, laboratórne práce, projekty, praktické cvičenia, konzultácie atď. Štandardná záťaž študenta je vyjadrená počtom kreditov, 60 kreditov za akademický rok a 30 kreditov za semester. Inštitúcia poskytujúca vyššie vzdelanie určuje celkový počet kreditov potrebných pre ukončenie štúdia v jednotlivých štádiách.

Technická univerzita v Košiciach má 9 fakúlt. Každá fakulta ponúka akreditované študijné programy na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni. Štúdium je možné realizovať internou alebo externou formou.