Organizácia štúdia

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018:
25. 9. 2017 o 11:00 h v Aule Maxima

Zimný semester ZS Výučba v ZS 25. 09. 2017 – 22. 12. 2017
Vianočné prázdniny 23. 12. 2017 – 01. 01. 2018
Skúšobné obdobie ZS 02. 01. 2018 – 09. 02. 2018
Letný semester LS Výučba v LS 12. 02. 2018 – 11. 05. 2018
Skúšobné obdobie ZS 14. 05. 2018 – 29. 06. 2018
Letné prázdniny 02. 07. 2018 – 31. 08. 2018

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA ŠTÚDIUM?

Uchádzači, ktorí sa rozhodli študovať na TUKE by si mali najskôr vybrať stupeň štúdia:
1. stupeň (bakalársky)
2. stupeň (magisterský, inžiniersky)
3. stupeň (doktorandský)

Ďalej si zvolia študijný program (odborné zameranie) v sekcii štúdium – študijné programy tejto webovej stránky. Prípadne si zahraničný uchádzač môže pozrieť web stránku univerzity, kde sú uvedené podrobnejšie informácie o študijných programoch:

http://maisportal.tuke.sk/portal/studijneProgramy.mais

S výberom študijného programu súvisí výber fakulty. Technická univerzita v Košiciach má 9 fakúlt. Fakulty sú bližšie popísané v sekcii štúdium – Fakulty.

Doklady potrebné k prijímaciemu konaniu sú uvedené v sekcii štúdium – Prijímacie konanie tejto webovej stránky.

Následne zahraničný uchádzač o štúdium môže kontaktovať už priamo prodekana pre vzdelávanie vybranej fakulty.

V prípade, ak nie ste občanom Eú, potrebujete víza pre umožnenie štúdia v Slovenskej republike. Pre bližšie informácie o možnostiach legálneho pobytu na Slovensku, prosím navštívte sekciu Praktické informácie tejto webovej stránky.

Väčšina študijných programov je dostupná len v Slovenskom jazyku. Pre uchádzačov, ktorí môžu študovať v Slovenskom jazyku a absolvovali certifikovaný kurz Slovenského jazyka, odporúčame štúdium práve v slovenčine. študenti, ktorí si prajú študovať v slovenskom jazyku, ale neabsolvovali kurz slovenského jazyka, prosím pozrite si sekciu štúdium – Jazykový kurz.

študenti zvažujúci stráviť časť svojho štúdia na TUKE, môžu ho absolvovať na základe výmenných programov alebo bilaterálnych dohôd o výmene študentov medzi univerzitami.


Termíny na podanie prihlášok

O termíne podania prihlášok na Technickú univerzitu v Košiciach prosím kontaktujte Prodekanov pre vzdelávanie príslušnej fakulty, kde ste sa rozhodli študovať.


Študentský informačný systém MAIS

Na stránke študentského informačného systému MAIS nájdu študenti po prihlásení aktuálne informácie o štúdiu, zápis predmetov štúdia na ďalšie obdobie, prihlasovanie na termíny skúšok a prehľad rozvrhu.
https://student.tuke.sk/student/home.mais


Preukaz študenta

Informácie o Preukaze študenta vydávaného Technickou univerzitou v Košiciach – základné informácie, použitie a ceny nájdete http://www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/preukaz-studenta.

Informácie o medzinárodnom študentskom identifikačnom preukaze ISIC nájdete https://www.ckm.sk/sk/produkty/medzinarodne-preukazy/isic/. Je to jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole.