Prijímacie konanie

Dokumenty potrebné k prijímaciemu konaniu na fakultách Technickej univerzity v Košiciach pre zahraničného uchádzača

I. stupeň štúdia

a) Vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium I. stupňa

b) Notársky osvedčená kópia dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní , s úradným prekladom do slovenského jazyka.

c) Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní (nostrifikáciu), ktoré vydáva Okresný úrad Košice, Odbor školstva, Zádielska 1, 040 78 Košice (je možné predložiť najneskôr do dvoch mesiacov po zápise).

d) Notársky osvedčená kópia výpisu známok za všetky ročníky zo strednej školy, s úradným prekladom do slovenského jazyka. V prípade, ak dĺžka štúdia na strednej škole presahuje 4 roky, taknotársky osvedčená kópia výpisu známok za posledné 4 roky štúdia na strednej škole.

e) Životopis v slovenskom jazyku (prípadne anglickom jazyku, podľa jazyka, v ktorom bude uchádzač študovať), podpísaný uchádzačom o štúdium.

f) Kópia pasu.

g) Doklad o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie (je možné predložiť študijnému oddeleniu príslušnej fakulty najneskôr v deň zápisu).


II. stupeň štúdia

a) Vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium II. stupňa.

b) Notársky osvedčená kópia dokladu o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní I. stupňa , s úradným prekladom do slovenského jazyka, prípadne do anglického jazyka.

c) Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní, ktoré vydáva Úsek vzdelávania – rektorát TUKE, Letná 9, 042 00 Košice, ak sa na TUKE uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedené na doklade o riadne ukončenom I. stupni vysokoškolského vzdelania (je možné predložiť najneskôr do dvoch mesiacov po zápise).

alebo

Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní, ktoré vydáva iná vysoká škola v SR, ak sa na nej uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedené na doklade o riadne ukončenom I. stupni vysokoškolského vzdelania (v prípade, že sa na TUKE neuskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore; je možné predložiť najneskôr do dvoch mesiacov po zápise).

alebo

Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v prípade, že žiadna vysoká škola v SR neposkytuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore (adresa: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava; je možné predložiť najneskôr do dvoch mesiacov po zápise).

d) Notársky osvedčená kópia výpisu absolvovaných predmetov na I. stupni štúdia, s úradným prekladom do slovenského jazyka, prípadne anglického jazyka (dodatok k diplomu).

e) Životopis v slovenskom jazyku (prípadne anglickom jazyku, podľa jazyka, v ktorom bude študovať), podpísaný uchádzačom o štúdium.

f) Kópia pasu.

g) Doklad o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie (je možné predložiť študijnému oddeleniu príslušnej fakulty najneskôr v deň zápisu).


III. stupeň štúdia

a) Vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium III. stupňa.

b) Notársky osvedčená kópia dokladu o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa , s úradným prekladom do slovenského jazyka, prípadne do anglického jazyka.

c) Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní, ktoré vydáva Úsek vzdelávania – rektorát TUKE, Letná 9, 042 00 Košice, ak sa na TUKE uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedené na doklade o riadne ukončenom II. stupni vysokoškolského vzdelania (je možné predložiť najneskôr do dvoch mesiacov po zápise).

alebo

Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní, ktoré vydáva iná vysoká škola v SR, ak sa na nej uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedené na doklade o riadne ukončenom II. stupni vysokoškolského vzdelania (v prípade, že sa na TUKE neuskutočňuje študijný program; je možné predložiť najneskôr do dvoch mesiacov po zápise).

alebo

Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v prípade, že žiadna vysoká škola v SR neposkytuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore (adresa: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava; je možné predložiť najneskôr do dvoch mesiacov po zápise).

d) Notársky osvedčená kópia výpisu absolvovaných predmetov na II. stupni štúdia, s úradným prekladom do slovenského jazyka, prípadne anglického jazyka (dodatok k diplomu).

e) Životopis v slovenskom jazyku (prípadne anglickom jazyku, podľa jazyka, v ktorom bude študovať), podpísaný uchádzačom o štúdium.

f) Kópia pasu.

g) Doklad o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie (je možné predložiť študijnému oddeleniu príslušnej fakulty najneskôr v deň zápisu).