Univerzita

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

O nás

História TUKE

Technická univerzita v Košiciach bola založená v roku 1952, no jej korene treba hľadať v hlbokej minulosti.
Už v roku 1657 bola v Košiciach založená Universitas Cassoviensis, ale technické vzdelanie bolo na úroveň vysokoškolského povýšené až v roku 1762, keď bola rakúsko-uhorskou panovníčkou Máriou Teréziou založená Banícka akadémia v Banskej Štiavnici. Tá poskytovala vzdelanie a vyvíjala výskumnú činnosť v celom komplexe vedných odborov, od rudného baníctva po výrobu a spracovanie kovových materiálov.

Zárodky technického vysokého školstva v Košiciach siahajú do roku 1937, keď bola Zákonom č. 170 Československej republiky zriadená Štátna vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. S vyučovaním sa malo začať už v školskom roku 1938/39, no predvojnové udalosti po Viedenskej arbitráži prinútili presťahovať ju najskôr do Prešova, potom do Martina, až nakoniec zakotvila v Bratislave a dala základ dnešnej Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
K skutočnému zrodu Vysokej školy technickej v Košiciach došlo na základe Vládneho nariadenia č. 30./1952 Zb. z 8. júla 1952, ktorým bola táto zriadená s tromi fakultami, a to fakultou ťažkého strojárenstva, baníckou a hutníckou fakultou. V roku 1969 pribudla elektrotechnická fakulta, v roku 1976 stavebná fakulta.

Významnou udalosťou bolo premenovanie školy na Technickú univerzitu v Košiciach na základe zákona SNR z 13. februára 1991. V roku 1992 bola v Prešove zriadená fakulta odborných štúdií, ktorá sa v roku 1996 pretransformovala na dnešnú fakultu výrobných technológií. V roku 1992 bola zriadená aj ekonomická fakulta, čím univerzita opustila rámec rýdzo technických disciplín a v tomto trende pokračovala aj v roku 1998, keď bola založená fakulta úžitkových umení.
Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená 1. februára 2005 a je nástupníckou organizáciou Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, v Európe i vo svete renomovanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá počas vyše 30. rokov zabezpečovala vysokoškolské vzdelávanie pilotov a leteckého technického personálu.

 

Vízia

Technická univerzita v Košiciach bude

  • poprednou technickou univerzitou na národnej a
  • uznávanou technickou univerzitou na medzinárodnej úrovni,
  • so silným prvkom autonómnosti,
  • s dostatočne diverzifikovanými finančnými zdrojmi,
  • prístupná pre čo najširší okruh záujemcov,
  • rozvíjajúca vedecké poznanie a na základe vlastných pôvodných výsledkov
  • poskytujúca excelentné vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a
  • celoživotné vzdelávanie,
  • spĺňajúca svojim výskumom očakávané potreby priemyslu, regiónu a spoločnosti a
  • výrazne angažovaná pri poskytovaní služieb širokej verejnosti.

Poslanie

TUKE bude poskytovať svojmu okoliu vedeckú a technologickú znalostnú bázu, inovácie a pracovné sily, k tvarovaniu prospešnej a trvalo udržateľnej budúcnosti a kvality života občanov. Toto TUKE dosiahne inovatívnym výskumom a excelentným vzdelávaním vo všetkých vedných oblastiach jednotlivých fakúlt univerzity.

Vyznávané hodnoty

Ľudia musia byť na prvom mieste.
Vzťahy budovať na úprimnosti a dôvere.
Rôznorodosť ľudí a myšlienok rešpektovať.
Kreativitu uprednostňovať pred memorovaním.
Excelentnosť dosahovať tímovou prácou a silnou pracovnou etikou.
Efektivitu dosahovať múdrym využívaním ľudských a finančných zdrojov.
Komunikáciu a prezentáciu študentov viac zvýrazniť v pedagogickom procese.
Sociálny a ľudský kontext vedy, techniky a umenia vnímať v každej činnosti.
Globálnu perspektívu študentov zabezpečiť kvalitným vzdelávaním, aby naši študenti boli pripravovaní pracovať v medzinárodných tímoch a vedeli využívať pre takúto prácu moderné elektronické komunikačné prostriedky.

 

TUKE dnes

Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.

V posledných rokoch sa výrazne zvyšuje záujem o štúdium zo strany zahraničných študentov, čím sa TUKE etabluje v medzinárodnom priestore ako významná vzdelávacia inštitúcia. Na univerzite študujú študenti zo štyridsiatich krajín sveta.

ReCtor’s Message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In variusjusto non ante auctor luctus. Donec at nunc quis urna condimentum. Vivamus vel iaculis diam.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.