Fakulty

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Fakulta výrobných technológií

Display portlet menu

Fakulta výrobných technológií

Adresa

Fakulta výrobných technológií
Technickej univerzity v Košiciach
so sídlom v Prešove

Bayerova 1
080 01 Prešov

Kontakt

Informácie o štúdiu

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2023/2024

Bakalárske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Obnoviteľné zdroje energie D 3 Sj
Počítačová podpora výrobných technológií D 3 Sj
Priemyselný manažment D 3 Sj
Smart technológie v priemysle D 3 Sj
Technológie automobilovej výroby D 3 Sj, Aj
Inžinierske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Inteligentné technológie v priemysle D 2 Sj
Obnoviteľné zdroje energie D 2 Sj
Počítačová podpora výrobných technológií D 2 Sj
Priemyselný manažment D 2 Sj
Technológie automobilovej výroby D 2 Sj, Aj
Doktorandské štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Výrobné technológie D/E 3/4 Sj, Aj
Počítačová podpora výrobných technológií D/E 3/4 Sj, Aj
Riadenie priemyselnej výroby D/E 3/4 Sj, Aj
Procesná technika D/E 3/4 Sj, Aj


Legenda:
D – Denná forma štúdia
E – Externá forma štúdia („Štúdium popri zamestnaní“)
Sj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku – sú to dva študijné programy)

Bližšie informácie o študijných programoch sú zverejnené na stránkach Vnútorného systému kvalityAkademického informačného systému MAIS (informácie o odporúčaných študijných plánoch, predmetoch atď.)

E-prihláška

 

O fakulte

ilustračný obrázok

Fakulta výrobných technológií je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ktorá patrí medzi popredné vysokoškolské inštitúcie v Slovenskej republike. Fakultu tvorí 8 katedier a 3 ústavy. Fakulta je nositeľka mnohých národných a medzinárodných projektov, do ktorých sú aktívne zapojení aj študenti. Výrazný úspech zaznamenala napr. v hodnotení ARRA (5. miesto), ako aj získaním prestížneho ocenenia za rok 2015 „osobnosť roka v oblasti technológií“. Po minulé roky bola fakulta a jej členovia ocenení viacerými významnými oceneniami, medzi ktoré patria „študentská osobnosť SR“ a „cena Samuela Mikovíniho“, ktoré udeľuje MŠ SR.

Fakulta vychováva absolventov plne pripravených pre budúce zamestnanie o čom svedčí aj ich 99,09% úspešnosť uplatnenia sa v praxi. Študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, Národný štipendijný program SR (NŠP) a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí. Snahou fakulty výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove je pripraviť svojich poslucháčov pre podmienky priemyslu čo najlepšie a preto sa aktívne zapojila do národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. V rámci realizácie projektu na fakulte boli vybudované moderné výučbové centrá, do fakultnej knižnice boli získané nové tituly domácej a zahraničnej literatúry pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu. Fakulta výrobných technológií bola zaradená na 2. miesto spomedzi 143 fakúlt na Slovensku z hľadiska perspektívnosti a relevantnosti študijných programov pre potreby praxe. V súčasnosti FVT štartuje spoluprácu v projekte SPICE (Student Programme of Integrated Company Education), spoločného projektu Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky a národného rozvojového projektu AZU.sk.

ReCtor’s Message

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský