Fakulty

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Fakulta výrobných technológií

Display portlet menu

Fakulta výrobných technológií

Adresa fakulty:

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove
Bayerova 1
080 01 Prešov

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu

Fakulta výrobných technológií je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ktorá patrí medzi popredné vysokoškolské inštitúcie v Slovenskej republike. Fakultu tvorí 8 katedier a 3 ústavy. Fakulta je nositeľka mnohých národných a medzinárodných projektov, do ktorých sú aktívne zapojení aj študenti. Výrazný úspech zaznamenala napr. v hodnotení ARRA (5. miesto), ako aj získaním prestížneho ocenenia za rok 2015 „osobnosť roka v oblasti technológií“. Po minulé roky bola fakulta a jej členovia ocenení viacerými významnými oceneniami, medzi ktoré patria „študentská osobnosť SR“ a „cena Samuela Mikovíniho“, ktoré udeľuje MŠ SR. Fakulta vychováva absolventov plne pripravených pre budúce zamestnanie o čom svedčí aj ich 99,09% úspešnosť uplatnenia sa v praxi. Študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, Národný štipendijný program SR (NŠP) a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí. Snahou fakulty výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove je pripraviť svojich poslucháčov pre podmienky priemyslu čo najlepšie a preto sa aktívne zapojila do národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. V rámci realizácie projektu na fakulte boli vybudované moderné výučbové centrá, do fakultnej knižnice boli získané nové tituly domácej a zahraničnej literatúry pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu. Fakulta výrobných technológií bola zaradená na 2. miesto spomedzi 143 fakúlt na Slovensku z hľadiska perspektívnosti a relevantnosti študijných programov pre potreby praxe. V súčasnosti FVT štartuje spoluprácu v projekte SPICE (Student Programme of Integrated Company Education), spoločného projektu Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky a národného rozvojového projektu AZU.sk.

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2022/2023

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Obnoviteľné zdroje energie D 3 Sj Inteligentné technológie v priemysle D 2 Sj
Počítačová podpora výrobných technológií D 3 Sj, Aj Obnoviteľné zdroje energie D 2 Sj
Priemyselný manažment D 3 Sj, Aj Počítačová podpora výrobných technológií D/E 2/3 Sj, Aj
Smart technológie v priemysle D 3 Sj Priemyselný manažment D/E 2/3 Sj, Aj
Technológie automobilovej výroby D 3 Sj, Aj Technológie automobilovej výroby D 2 Sj, Aj

Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 500 eur za akad. rok.

Legenda:
Jazyk štúdia:
Sj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku - sú to dva študijné programy)
Sj aj Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský a anglický jazyk (časť študijného programu sa vyučuje v slovenskom a časť v anglickom jazyku)

E-prihláška

ReCtor’s Message

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský