Uchádzači

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Prijímacie konanie

Pre uchádzača o štúdium sa prijímacie konanie začína doručením jeho prihlášky na štúdium na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program.

Technická univerzita v Košiciach (ďalej TUKE) prijíma prihlášky na štúdium už iba v elektronickej verzii. Uchádzačovi o štúdium na TUKE odpadá povinnosť tlačiť si elektronickú prihlášku a posielať ju v papierovej podobe poštou.

Prihlášku je potrebné doručiť v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému TUKE (IS MAIS), ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v IS MAIS odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania.

Všetky prílohy je možné nahrať vo formáte .pdf do IS MAIS (životopis, vysvedčenia, maturitné vysvedčenie, doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania a ďalšie prílohy podľa požiadaviek fakulty).

 

Pre podanie prihlášky prosíme použite nasledovný odkaz:
E-prihláška

 

Návod ako zaevidovať e-prihlášku nájdete na tomto odkaze.

Maturitné vysvedčenie je možné predložiť najneskôr do dňa zápisu a to:

 • originál maturitného vysvedčenia prinesiete na študijné oddelenie fakulty, na ktorú sa hlásite (správnosť údajov potvrdí študijná referentka),
 • notársky overené maturitné vysvedčenie doručíte poštou na študijné oddelenie fakulty, na ktorú sa hlásite.

Oznámenie pre uchádzačov z Ukrajiny:
Nedávne zmeny v zákone o vysokých školách umožňujú uchádzačom s prechodným útočiskom jednoduchší prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu v bakalárskych programoch (ak máte riadne ukončené stredné vzdelanie na Ukrajine, ale nemáte maturitné vysvedčenie, Technická univerzita v Košiciach môže prijať aj čestné vyhlásenie absolventa strednej školy a overí jeho spôsobilosť na štúdium na vysokej škole).

Bližšie informácie získate na študijnom oddelení príslušnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.


Uchádzači so špecifickými potrebami:

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Pre bližšie informácie uchádzača so špecifickými potrebami kontaktujte Bezbariérové centrum TUKE.

Informácie o výsledkoch z prijímacieho konania budú uchádzačovi oznámené fakultou, na ktorú si podal prihlášku na štúdium.


Dokumenty potrebné k prijímaciemu konaniu na fakultách Technickej univerzity v Košiciach pre zahraničného uchádzača:

I. stupeň štúdia
 1. Vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium I. stupňa
 2. Notársky osvedčená kópia dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní, s úradným prekladom do slovenského jazyka.
 3. Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní (nostrifikáciu), ktoré vydáva Regionálny úrad školskej správy v Košiciach, Zádielska 1, 040 33 Košice.
 4. Notársky osvedčená kópia výpisu známok za všetky ročníky zo strednej školy, s úradným prekladom do slovenského jazyka. V prípade, ak dĺžka štúdia na strednej škole presahuje 4 roky, tak notársky osvedčená kópia výpisu známok za posledné 4 roky štúdia na strednej škole.
 5. Životopis v slovenskom jazyku (prípadne anglickom jazyku, podľa jazyka, v ktorom bude uchádzač študovať), podpísaný uchádzačom o štúdium.
 6. Kópia pasu.
 7. Doklad o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie (je možné predložiť študijnému oddeleniu príslušnej fakulty najneskôr v deň zápisu).
II. stupeň štúdia
 1. Vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium II. stupňa.
 2. Notársky osvedčená kópia dokladu o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní I. stupňa , s úradným prekladom do slovenského jazyka.
 3. Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní.
 4. Notársky osvedčená kópia výpisu absolvovaných predmetov na I. stupni štúdia, s úradným prekladom do slovenského jazyka (dodatok k diplomu).
 5. Životopis v slovenskom jazyku (prípadne anglickom jazyku, podľa jazyka, v ktorom bude študovať), podpísaný uchádzačom o štúdium.
 6. Kópia pasu.
 7. Doklad o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie (je možné predložiť študijnému oddeleniu príslušnej fakulty najneskôr v deň zápisu).
III. stupeň štúdia
 1. Vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium III. stupňa.
 2. Notársky osvedčená kópia dokladu o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa , s úradným prekladom do slovenského jazyka.
 3. Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní.
 4. Notársky osvedčená kópia výpisu absolvovaných predmetov na II. stupni štúdia, s úradným prekladom do slovenského jazyka (dodatok k diplomu).
 5. Životopis v slovenskom jazyku (prípadne anglickom jazyku, podľa jazyka, v ktorom bude študovať), podpísaný uchádzačom o štúdium.
 6. Kópia pasu.
 7. Doklad o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie (je možné predložiť študijnému oddeleniu príslušnej fakulty najneskôr v deň zápisu).

ReCtor’s Message

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský