Uchádzači

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Prijímacie konanie

Pre uchádzača o štúdium sa prijímacie konanie začína doručením jeho prihlášky na štúdium na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program.

Technická univerzita v Košiciach (ďalej TUKE) prijíma prihlášky na štúdium už iba v elektronickej verzii. Uchádzačovi o štúdium na TUKE odpadá povinnosť tlačiť si elektronickú prihlášku a posielať ju v papierovej podobe poštou.

Prihlášku je potrebné doručiť v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému TUKE (IS MAIS), ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v IS MAIS odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania.

Všetky prílohy je možné nahrať vo formáte .pdf do IS MAIS (životopis, vysvedčenia, maturitné vysvedčenie, doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania a ďalšie prílohy podľa požiadaviek fakulty).

Pre podanie prihlášky prosíme použite nasledovný link:
E-prihláška

Návod ako zaevidovať e-prihlášku nájdete na tomto odkaze.

Maturitné vysvedčenie je možné predložiť najneskôr do dňa zápisu a to:

 • originál maturitného vysvedčenia prinesiete na študijné oddelenie fakulty, na ktorú sa hlásite (správnosť údajov potvrdí študijná referentka),
 • notársky overené maturitné vysvedčenie doručíte poštou na študijné oddelenie fakulty, na ktorú sa hlásite.

Oznámenie pre uchádzačov z Ukrajiny:
Technická univerzita v Košiciach bude rešpektovať stav, ktorý bol na Ukrajine prijatý so zmenami v právnych predpisoch v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.
TUKE bude akceptovať oslobodenie od Štátnej záverečnej atestácie vykonanej na strednej škole, alebo formou nezávislého externého hodnotenia ako mimoriadnu situáciu spôsobenú mimoriadnymi okolnosťami. TUKE bude uznávať stredoškolské vzdelanie na Ukrajine za ukončené v prípade, ak bude podložené príslušným dokladom o ukončenom stredoškolskom vzdelaní (Vysvedčením o úplnom všeobecnom stredoškolskom vzdelaní s dodatkom) a následnou nostrifikáciou na príslušnom Okresnom úrade na Slovensku (Okresný úrad v Košiciach - Odbor školstva).


Uchádzači so špecifickými potrebami:

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Pre bližšie informácie uchádzača so špecifickými potrebami kontaktujte Bezbariérové centrum TUKE.

Informácie o výsledkoch z prijímacieho konania budú uchádzačovi oznámené fakultou, na ktorú si podal prihlášku na štúdium.

Dokumenty potrebné k prijímaciemu konaniu na fakultách Technickej univerzity v Košiciach pre zahraničného uchádzača:

I. stupeň štúdia
 1. Vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium I. stupňa
 2. Notársky osvedčená kópia dokladu o ukončenom stredoškolskom vzdelaní , s úradným prekladom do slovenského jazyka.
 3. Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní (nostrifikáciu), ktoré vydáva Okresný úrad Košice, Odbor školstva, Zádielska 1, 040 78 Košice.
 4. Notársky osvedčená kópia výpisu známok za všetky ročníky zo strednej školy, s úradným prekladom do slovenského jazyka. V prípade, ak dĺžka štúdia na strednej škole presahuje 4 roky, tak notársky osvedčená kópia výpisu známok za posledné 4 roky štúdia na strednej škole.
 5. Životopis v slovenskom jazyku (prípadne anglickom jazyku, podľa jazyka, v ktorom bude uchádzač študovať), podpísaný uchádzačom o štúdium.
 6. Kópia pasu.
 7. Doklad o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie (je možné predložiť študijnému oddeleniu príslušnej fakulty najneskôr v deň zápisu).
II. stupeň štúdia
 1. Vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium II. stupňa.
 2. Notársky osvedčená kópia dokladu o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní I. stupňa , s úradným prekladom do slovenského jazyka, prípadne do anglického jazyka.
 3. Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní.
 4. Notársky osvedčená kópia výpisu absolvovaných predmetov na I. stupni štúdia, s úradným prekladom do slovenského jazyka, prípadne anglického jazyka (dodatok k diplomu).
 5. Životopis v slovenskom jazyku (prípadne anglickom jazyku, podľa jazyka, v ktorom bude študovať), podpísaný uchádzačom o štúdium.
 6. Kópia pasu.
 7. Doklad o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie (je možné predložiť študijnému oddeleniu príslušnej fakulty najneskôr v deň zápisu).
III. stupeň štúdia
 1. Vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium III. stupňa.
 2. Notársky osvedčená kópia dokladu o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa , s úradným prekladom do slovenského jazyka, prípadne do anglického jazyka.
 3. Rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní.
 4. Notársky osvedčená kópia výpisu absolvovaných predmetov na II. stupni štúdia, s úradným prekladom do slovenského jazyka, prípadne anglického jazyka (dodatok k diplomu).
 5. Životopis v slovenskom jazyku (prípadne anglickom jazyku, podľa jazyka, v ktorom bude študovať), podpísaný uchádzačom o štúdium.
 6. Kópia pasu.
 7. Doklad o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie (je možné predložiť študijnému oddeleniu príslušnej fakulty najneskôr v deň zápisu).

ReCtor’s Message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In variusjusto non ante auctor luctus. Donec at nunc quis urna condimentum. Vivamus vel iaculis diam.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.